Oznamy

Školský psychológ na GJAR

Každý človek môže z času na čas čeliť problémom, ktoré súvisia so sociálnymi vzťahmi, učením, ťažkými rozhodnutiami alebo zvládaním emócií, ako sú depresia, úzkosť, strach alebo izolácia. Mať v živote ťažkosti je prirodzené, ale je tiež potrebné ich riešiť, pretože problémy ovplyvňujú učenie, správanie a celkovú pohodu.
Niekedy si s problémami vieme poradiť sami, inokedy sú však zložitejšie a potrebujeme s nimi pomôcť. V takýchto chvíľach nie je hanba požiadať o pomoc, napríklad aj školského psychológa, ktorý pomáha študentom, rodinám a učiteľom porozumieť problémom a vyriešiť ich.
Aj na našej škole vznikla pozícia školského psychológa, ktorý sa bude usilovať zabezpečiť, aby sa študentom darilo v škole, doma a v živote.
Pri akýchkoľvek otázkach alebo pochybnostiach ho môžete kontaktovať na:
psychológ (@) gjar-po.sk

Školenie

V pondelok (9.3.2020) sa náš realizačný tím ŠBN zúčastnil školenia, ktoré prebiehalo v priestoroch našej školskej knižnice. Na tomto školení sme získali informácie a vyskúšali si aktivity, ktoré už čoskoro využijeme pri rovesníckom prístupe (neformálny spôsob vyučovania formou aktivít a debát). Zameriavali sme sa hlavne na témy ako šikana, kyberšikana a nenávistné prejavy. Celým školením sa niesla priateľská atmosféra, za ktorú môžeme poďakovať aj našim školiteľom z IUVENTY (p. Smatana a p. Komárová). V mene celého tímu môžem povedať, že tento workshop bol pre nás veľkým prínosom a prispel k utuženiu nášho kolektívu ŠBN.

11.3.2020 · Laura Matúsová, VI.OA

Prednáška vedená mestským policajtom p. Pavelkom,

Dospievanie bolo, je a vždy bude plné nástrah, no zároveň je najkrajším obdobím našich životov. Prednáška, ktorú sme absolvovali my, žiaci sexty, nám pomôže rozpoznať situácie, v ktorých nie je najpohodlnejšie sa ocitnúť. Oboznámili sme sa s tým, ako rozlíšiť, čo vnímať ešte ako zábavu od toho, čo je pre nás už priveľa. Stretli sme sa s príkladmi, kedy je lepšie dať od veci ruky preč a naopak, kedy je lepšie konať. Spoznali sme formy výskytu omamných látok prostredníctvom ich napodobnenín. Dozvedeli sme sa, aké sú následky ich užívania na našom zdraví a aké podľa trestného práva. Táto téma sa odzrkadlila osobitne na každom z nás a dala nám predstavu, ktorým smerom sa (ne)chceme vydať my.

21.02. 2020 · Laura, Beky, Lukas VI.OA

Školy bez nenávisti - prezentácia akčného plánu

V utorok 18.02.2020 nás navštívila Soňa Štefančíková, regionálna koordinátorka IUVENTY za Prešovský kraj, spolu s Veronikou Komárovou a Jánom Smatanom, expertmi v programe ŠBN. Cieľom ich návštevy bolo vypočuť si náš akčný plán v rámci programu Škola bez nenávisti. Laura, Ivana a Lýdia, členky školského realizačného tímu, prítomným odprezentovali aktivity, ktoré budeme realizovať v rámci programu ŠBN. Mike, člen školského realizačného tímu a správca web stránky, predstavil oficiálnu webovú stránku ŠBN na GJAR. Pravidelne budú na nej zverejňované aktivity ŠBN, cieľom ktorých je predovšetkým prevencia intolerancie, nenávistných prejavov, šikanovania, kyberšikanovania a výchova k ľudským právam. Týmito aktivitami budeme všetci spolu prispievať k vytváraniu pozitívnej školskej klímy, k rozvoju hodnôt tolerancie a demokratickej spoločnosti na GJAR. 1. ročník programu „Škola bez nenávisti‟ na GJAR je odštartovaný!

18.2.2020

Workshop Bezpečne na internete

Online hry, dopisovanie si s kamarátmi či sledovanie filmov patria k obľúbeným aktivitám mnohých detí. Kedy sa však neškodná zábava stáva nebezpečnou závislosťou? Ako môže rodič ovplyvniť správanie dieťaťa vo virtuálnom priestore? Je vaše dieťa v bezpečí na internete? Poznáte riziká sociálnych sietí? Ako kontrolovať a nestratiť dôveru? Odpovede aj na tieto otázky sme sa, spolu s rodičmi žiakov I. OA a II. OA, dozvedeli na workshope s názvom Bezpečne na internete, ktorý organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove. Získali sme informácie o 5 dôležitých výchovných pravidlách, ako aj ďalšie cenné rady, ako zladiť život rodiny s modernými technológiami.

17.2.2020

Školský ples

Žiaci nášho gymnázia spolupracujú aj pri organizovaní každoročnej akcie Žiackej školskej rady - Študentského plesu. Organizácia a príprava plesu si vyžaduje spojenie síl nielen žiakov z rôznych tried a ročníkov, ale aj učiteľov. Popri práci sa žiaci navzájom spoznávajú, diskutujú a pomáhajú si. Okrem toho je príprava plesu poriadna zábava. Aj takto môžu vznikať na škole nové priateľstvá, čím sa dá zabrániť predsudkom voči mladším alebo starším spolužiakom, či šikanovaniu. Je dôležité pomáhať si a spolupracovať bez ohľadu na vek, pohlavie, triedu alebo ročník, a takto zlepšovať atmosféru a vzťahy na škole.

15.2.2020 · Anita Brillová, IV.C

Olympiáda ľudských práv

Škola je zo svojej podstaty apolitická, ale to neznamená, že vo vzdelávacom procese nemá politika žiadne miesto. Naopak, verím, že jedine politickou výchovou môžeme vychovať zodpovedných občanov, ktorí sú kľúčom k fungujúcej demokracii. Olympiáda ľudských práv pripravuje žiakov na zvládanie osobných, občianskych a spoločenských rolí v čoraz komplexnejšom a globalizovanom svete. Vedie ich k tolerancii a k rešpektovaniu práv všetkých ľudí bez akéhokoľvek rozdielu, podporuje ich demokratickú kultivácia a humanizáciu. Mne platformu tejto politickej výchovy poskytli aktivity spojené s Olympiádou ľudských práv. Je to fantastický projekt, ktorý mi otvoril nové možnosti a podnietil môj záujem o ľudské práva.

Február 2020 · Tomáš Čorej, III.B

MEP - Modelový európsky parlament

Modelový európsky parlament je konferencia organizovaná študentmi v štátoch Európskej únie. Na zopár dní sa účastníci menia na zaneprázdnených politikov a diskutujú o rôznych zaujímavých, ale najmä aktuálnych témach riešených aj v skutočnom Európskom parlamente. MEP umožní žiakom jasne a zreteľne formulovať vlastné názory, aktívne počúvať, učiť sa tolerancii a porozumeniu medzi občanmi Európy, ako aj asertívnemu správaniu. Je to výborná príležitosť zažiť niečo nové, získať sebavedomie vo verejnom prejave ale aj precvičiť si angličtinu. Je však dôležité nepodceniť prípravu a preštudovať si aj pravidlá správania sa. Napriek formálnej časti konferencie sme však tiež zažili veľa zábavy a spoznali zaujímavých ľudí. Túto skúsenosť by sme odporúčali každému.

3.2.2020 · Simona Triščová, I.A