preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Prehlásenie o prístupnosti webového sídla www.gjar-po.sk

Štandardy

Štruktúra obsahu a grafická úprava je vytvorená validným XHTML 1.0 TRANSITIONAL kódom. Grafický vzhľad webu je vytvorený výhradne pomocou kaskádových štýlov (CSS2).

Prístupnosť

Metodiky

Táto webová prezentácia je vytvorená s maximálnym dôrazom na prístupnosť obsahu. Pri jej tvorbe boli dodržané pravidlá definované vo Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy [č. 55/2014 Z. z.]. Webové miesto bolo úspešne otestované viacerými validátormi prístupnosti (Cynthia Says Portal, WAVE Web Accessibility Tool, HTML Validator - rozšírenie pre Firefox).

Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby stránky boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové prehliadače, hlasové čítačky a pod.) a pre osoby so špecifickými potrebami.

Obsah je prístupný a čítateľný aj v prípade, ak sú kaskádové štýly vypnuté. Obsah stránok sa dá pomocou bežných prostriedkov prehľadávača vytlačiť na tlačiarni.

Klávesové skratky

Pre rýchlejšiu navigáciu boli definované klávesové skratky (access key), a to nasledovne:

0 - informácie o prístupových kľúčoch (access keys)
1 - hlavná stránka
2 - aktuálne oznamy
4 - mapa webového sídla
9 - kontakt
D - dokumenty školy
F - fotogaléria
K - prijímacie konanie
O - prehlásenie o prístupnosti
R - rozvrhy učiteľov, žiakov a učební
U - úspechy žiakov a učiteľov
W - web rozhranie školského e-mailu

Relatívne jednotky

Pre hodnoty atribútov značkovacieho jazyka a vlastností štýlových predpisov na tomto webe sú použité relatívne jednotky namiesto absolútnych, čím je zabezpečené to, že jeho obsah sa dá jednoducho zväčšovať alebo zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehľadávačov.

Farby

Farby pozadia a textu su volené tak, aby bol zabezpečený dostatočný kontrast objektov v popredí s pozadím (testované podľa WAVE Web Accessibility Tool). Rozdiel jasu medzi farbou textu (popredia) a farbou pozadia je pre každý prvok minimálne 200 (na stupnici od 0 do 255). Rozdiel farieb medzi farbou textu (popredia) a farbou pozadia je pre každý prvok minimálne 500 (na stupnici od 0 do 765). Všetky texty by mali byť dobre čitateľné aj pre ľudí s rôznymi poruchami zraku. Webová stránka je použiteľná a čitateľná aj pri nastavení pracovného prostredia na "Vysoký kontrast".

Odkazy

Textové odkazy sú od okolitého textu odlíšené farbou a podčiarknutím (okrem odkazov v hlavnom menu). Výnimkou sú odkazy v hlavnej navigácii (horná časť stránky), kde ich funkcia je zrejmá z polohy v rámci webovej stránky. Pre všetky odkazy, textové aj netextové je definovaný podrobnejší popis v titulku ("title") odkazu. Odkazy sa otvárajú v tom istom okne okrem prípadov, keď je na to užívateľ upozornený v titulku odkazu. Všetky odkazy na iné ako HTML dokumenty majú informáciu o type a veľkosti dokumentu v titulku odkazu.

Obrázky

Všetky obrázky majú definovaný alternatívny text (alt) a bližšie vysvetľujúci popis (title). Obrázky, pri ktorých by bol popis v "alt" alebo v "title" nedostačujúci, majú definovaný odkaz na dokument s podrobnejším popisom (longdesc), resp. d-link.

Tabuľky

Tabuľky na tomto webe sú použité len na zobrazenie štruktúry dát (nie na rozvrhnutie obsahu, layout). Tabuľky majú definované zhrnutie obsahu (summary) a nadpis (caption). Záhlavia riadkov a stĺpcov sú označené (pomocou "id"). Všetky bunky tabuliek majú definovaný zmysluplný popis (id) a príslušnosť k záhlaviu riadkov alebo stĺpcov (headers). Pri čítaní zľava do prava dáva obsah tabuliek zmysel.

Výnimky

Výnimku z tohto prehlásenia tvoria:

  • články v časti Aktuálne, pretože systém neponúka používateľom pri tvorbe nového článku možnosť zadať atribút title elementu a,
  • články v časti predmetové komisie - pk telesnej výchovy - úspechy a aktivity (ktorá obsahuje zoznam vybraných článkov z časti Aktuálne), pretože systém neponúka používateľom pri tvorbe nového článku možnosť zadať atribút title elementu a,
  • webové sídla na tej istej doméne (gjar-po.sk), ktoré sú v správe inej osoby:
  • interné súbory typu pdf, ktoré neobsahujú dátum vytvorenia, dátum aktualizácie a zodpovednú osobu (tieto budú priebežne odstraňované pri ich najbližšej aktualizácii).

 

Pokiaľ budete mať s prístupnosťou obsahu tohto webu alebo s jeho používaním akýkoľvek problém, kontaktujte nás na adrese webmaster (zavinac) gjar-po.sk.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov