preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Finančná gramotnosť na GJAR (správa)

 

FinQ program

FinQ-logo

FinQ program je komplexný program finančného vzdelávania pre školy, ktorého cieľom je naučiť deti myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. FinQ nevytvára žiadny nový predmet navyše, problematika finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov. Program podporuje rozvoj kritického a systémového myslenia. Žiaci sa naučia uvažovať viac v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami, neprijímať jednostranné názory, rozmýšľať v širšom kontexte, nielen vo svete financií.

Ambíciou FinQ programu je podporovať vzdelávanie detí tak, aby sa z nich stávali plnohodnotne pripravené osobnosti pre reálny život.

Realizátorom programu na školách je nezisková organizácia FinQ Centrum, ktorej zakladateľmi a finančnými podporovateľmi sú Nadácia Slovenskej sporiteľne a Nadácia Národnej banky Slovenska. Partnerom je Nadácia poisťovne KOOPERATIVA, odborným partnerom programu je EDUAWEN EUROPE s.r.o.

Informačný plagát

 

Učebnica ekonómie a podnikania online program

Program je určený pre žiakov G4 a príslušných tried G8

Prostredníctvom online učebnice sa žiaci oboznámia so základnými princípmi ekonómie a hodnotami systému voľného trhu. Učebnica obsahuje aktuálne príklady z praxe, rozsiahle metódy testovania prostredníctvom otvorených otázok a úloh ale aj testových otázok, ktoré systém sám vyhodnocuje.

Po absolvovaní vstupného a výstupného testu (min 75%) môžu žiaci získať certifikát o úspešnom absolvovaní.

Vstupné testovanie bude prebiehať v termíne 18.10. - 2.11.2021.

Registrácia žiakov do učebnice do 15.10.2021.
Prístup k registrácii žiakov majú vyučujúci: Bessenyeiová, Kušnírová, Mackovjaková, Majirošová

Viac informácií: https://www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/ucebnica-ekonomie/

 

Viac ako peniaze

Program je určený pre žiakov G4, príslušných tried G8 a žiakov tried 02, 03, 04

Program rozvíja u žiakov kreatívne myslenie, komunikačné a prezentačné zručnosti, schopnosť vyjednávať a rozhodovať, riešiť problémy v oblasti práce s peniazmi. Žiaci sa formou zážitkových aktivít oboznámia s históriou peňazí, úlohou bánk a ich službami, s praktickými informáciami a skúsenosťami z oblasti používania kreditných kariet a využívaním rôznych foriem úverov a študentských pôžičiek.
Po absolvovaní vstupného a výstupného testu (min 75%) môžu žiaci získať certifikát o úspešnom absolvovaní. Vstupné testovanie bude 04.10. - 17.10.2021.
Prístup k registrácií žiakov majú vyučujúci: Kredatusová, Kušnírová, Mackovjaková
Program bude realizovaný formou krúžku.

Viac informácií: https://www.viacakopeniaze.sk/

 

Aplikovaná ekonómia (Študentská firma)

Program je určený pre žiakov G4, príslušných tried G8

Tento learning-by-doing program podporuje finančné, ekonomické a podnikateľské vzdelávanie žiakov. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby rozvíjal pracovné, sociálne a komunikačné kompetencie žiakov. Teoretické vedomosti i žiaci osvojujú priamo v praxi, zakladajú si žiacke firmy, ktoré simulujú činnosť akciových spoločností. Takto preniknú do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. V priebehu školského roka sa zoznamujú s praktickou stránkou podnikania a riadením firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy.
Žiaci, ktorí sa aktívne zapájali do fungovania firmy môžu získať certifikát o úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu.

Program bude realizovaný formou krúžku. Viac informácii poskytne vyučujúca Mackovjaková.

Viac informácií: https://www.firma.jaslovensko.sk/o-programe/


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov