preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   
 • 1. ročník
  • Salinita (metodika zameraná na oblasti praktické riešenie pojmu salinita vo fyzickej geografii) - pri overovaní metodiky sme sa zamerali na vytváranie a meranie vzoriek morskej vody v správnych pomeroch vody a kuchynskej soli. Realizovali sme matematické výpočty na získanie odpovedí na výskumné otázky. (PaedDr. Zlata Dudová)

salinita01 salinita02 salinita03

salinita04 salinita05 salinita06 salinita07

  • Tvorba topografickej mapy (metodika zameraná na oblasti uplatnenia mapovania Zeme, mapy a jej mierky) - pri overovaní metodiky sme sa zamerali na praktické využitie tvorby topografickej mapy; žiaci si v praxi vyskúšali ako sa dá veľmi jednoducho vytvoriť vrstevnicový plán ľubovoľného aj vymysleného kopca. (PaedDr. Zlata Dudová)

IMG 0906 m IMG 0907 m IMG 0908 m

IMG 0909 m IMG 0910 m IMG 0911 m

  • Ako sa mení tieň (metodika zameraná na oblasti uplatnenia geografie v praxi) - pri overovaní metodiky sme sa zamerali na praktické využitie programu Sketchup Make 2017, zmena tieňov v rôznych zemepisných šírkach, zmena tieňov v rôznych obdobiach roka, modelovanie budov, prenos máp do programu. (PaedDr. Zlata Dudová)

geo001 m geo002 m geo003 m geo004 m

  • Globálne navigačné systémy (metodika zameraná na určovanie geografickej polohy pomocou GNSS) - pri overovaní metodiky sme sa zamerali na mobilné aplikácie, ktoré je možné využiť aj v praktickom živote (Flightradar, SW Maps, Waze, Storm Radar); žiaci získali prehľad ako tieto aplikácie pracujú a na základe akých navigačných systémov tieto informácie získavame. (PaedDr. Zlata Dudová)
  • Geografický informačný systém (metodika zameraná na GNSS a jeho využitie v praxi) - pri overovaní metodiky sme využili program Google earth pro, naučili sme sa jeho základné ovládanie a jeho využitie pri naplánovaní trasy, odmeraní vzdialeností, terénne nerovnosti. (PaedDr. Zlata Dudová)
  • Aký význam má súčasná geografia (metodika zameraná na oblasti uplatnenia geografie v praxi) - pri overovaní metodiky sme sa zamerali na praktické využitie geografických metód; žiaci si v praxi vyskúšali Geofence a vytvorenie trasy v aplikácii SW Maps s popisom a odfotografovaním miest, ktoré na tejto ceste zaznamenali. (PaedDr. Zlata Dudová)
  • Predpoveď počasia (metodika rozširuje vedomosti žiakov z meteorológie a bližšie sa zaoberá predpoveďou počasia s využitím meteorologických prvkov) - žiak nadobudol poznatky o meteorologických prvkoch, ktoré sa priestorovo a časovo menia. Prezentoval svoje výsledky a využil medzipredmetové vzťahy. (Mgr. Ľubica Kazimírová)
 • 2. ročník
  • Štát, jeho územia a hranice (metodika zameraná na oblasti humánnej geografie) - pri overovaní metodiky sme sa zamerali na osvojenie vedomostí o politickej mape sveta, tvaroch a hraniciach štátov. Praktickými aktivitami sme sledovali stav terajšej politickej mapy sveta, ako výsledok rôznorodých udalostí. (PaedDr. Zlata Dudová)

stat01 stat02 stat03

  • Detské sobáše vo svete (metodika zameraná na oblasti humánnej geografie) - pri overovaní metodiky sme sa zamerali na osvojenie vedomostí o kultúrno - spoločenskom fenoméne v regióne strednej a južnej Afriky. Žiaci prezentovali stanoviská k riešeniu problematiky na základe odlišnosti kultúr v Afrike a v Európe. (PaedDr. Zlata Dudová)

geo005 m geo005 m geo007 m geo008 m geo009 m

  • Tvary vekovej pyramídy (metodika zameraná na na správne interpretovanie informácií o vývoji a zložení obyvateľstva vo forme grafov, tabuliek a vekových pyramíd) - pri overovaní metodiky sme využili pracovný list a prácu so stránkou www.populationpyramid.net. (PaedDr. Zlata Dudová)
  • Prognóza obyvateľstva (metodika zameraná na uvedomenie si a pochopenie javov a procesov o obyvateľstve sveta na základe trendových kriviek). (PaedDr. Zlata Dudová)
 • 3. ročník
  • Európa zmyslami (metodika zameraná na spoznávanie krajín Európy pomocou zmyslov - teda veľmi netradične) - pri overovaní metodiky sme využili zmysly ako chuť, zrak a sluch, na príkladoch štáty Európy žiaci spoznali tradičnú kuchyňu, prírodné a kultúrne pamiatky, vypočuli si hymny krajín, zoznámili sme sa s umelcami, osobnosťami, športovcami. (PaedDr. Zlata Dudová)

logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov