preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Certifikačné obdobie: 2019 - 2021

Dňa 27. februára 201 bol Gymnáziu Jána Adama Raymana schválený Environmentálny akčný plán pre certifikačné obdobie 2019 - 2021 s prioritnou témou Odpad.

K silným stránkam GJAR patrí to, že máme čiastočne zavedený separovaný zber papiera, plastov, batérií a vrchnáčikov z fliaš, škola je zapojená do viacerých programov a projektov s eko tematikou a téma Odpady je súčasťou vyučovacích hodín ako občianska náuka, chémia, biológia a i.

Medzi slabé stránky GJAR sme zaradili to, že nám chýbajú kontajnery na separovaný zber, neseparujeme bioodpad a vytvárame zbytočný odpad na akciách organizovaných školou.

Poteší nás akákoľvek forma pomoci, našou ambíciou je do programu zaangažovať i aktívnych rodičov, starých rodičov a priateľov školy.

Ciele nášho Environmentálneho akčného plánu (s postupne pribúdajúcimi odkazmi na jednotlivé aktivity):

  1. Zefektívniť separovanie odpadu a tak znížiť objem zmesového komunálneho odpadu o 10 % do konca certifikačného obdobia
  2. Realizovať a dopĺňať informačnú kampaň o dôležitosti separovania odpadu počas celého certifikačného obdobia
  3. Znížiť produkciu plastového odpadu na akciách organizovaných školou o 10% do konca certifikačného obdobia
  4. Realizovať a dopĺňať informačnú kampaň o tom, ako minimalizovať odpad počas celého obdobia

 

Certifikačné obdobie: 2017/2018 – 2018/2019

Dňa 17. januára 2018 bol Gymnáziu Jána Adama Raymana schválený Environmentálny akčný plán. Pri jeho tvorbe, pri formulácii cieľov a plánovaní aktivít sme vychádzali z návrhov žiakov, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu na tému Zeleň a ochrana prírody, tiež z návrhov členov aj nečlenov kolégia Zelenej školy. Z odpovedí žiakov v dotazníkoch vyplynuli silné a slabé stránky školy v spomínanej oblasti.

Medzi silné stránky GJAR patrí to, že máme udržiavanú záhradu, v ktorej sa pravidelne kosí trávnik, upravuje zeleň, jej súčasťou je kompostovisko na odpad zo záhrady. Školská záhrada predstavuje dostatočný priestor na rôzne aktivity. Na škole funguje separovaný zber – zber batérií, PET fliaš, vrchnákov od PET fliaš, zber papiera a hliníka. Žiaci zhodnotili, že na našej škole máme aktívnych ľudí a vždy sa tu niečo deje, tiež ocenili kvalitnú a bohatú ponuku exkurzií a besied s odborníkmi.

Za slabé stránky GJAR žiaci považujú to, že v učebniach pestujeme málo kvetín, málo využívame školskú záhradu vo vyučovaní a nemáme v nej ovocné stromy a kríky. Nezaoberáme sa možnosťou zberu dažďovej vody a jej využitím. V triedach svietime, aj keď je vonku svetlo. Mnohí žiaci v dotazníkoch vyjadrili názor, že sú slabo informovaní o aktivitách na škole.

Ciele nášho Environmentálneho akčného plánu (odkazy na jednotlivé aktivity):

  1. Vysadiť na každé okno v triedach jeden živý kvet
  2. Vytvoriť v školskej záhrade podmienky pre výučbu
  3. Vybudovať oddychovo-edukačnú zónu so záhradným jazierkom a bylinkovou záhradkou
  4. Naplánovať a realizovať 15 pravidelných aktivít počas vyučovania zameraných na získanie a prehĺbenie vedomostí v oblasti ochrany prírody
  5. Vytvoriť miesto na neformálne stretnutia žiakov školy, kolégia, tvorivých skupín Zelenej školy

EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana