preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v odbore 7902 J 00 gymnázium v školskom roku 2024/2025 na Gymnáziu Jána Adama Raymana.

 

1. Zákonný zástupca žiaka prijatého do 1. ročníka štvorročného štúdia v šk. r. 2024/2025 v odbore 7902 J 00 gymnázium v prípade záujmu o štúdium doručí do 22.05.2024 strednej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium je možné doručiť cez informačný systém základnej školy (EduPage), alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.                                                                                                               

Informácia o prijatí žiaka v tomto zozname sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň 17.05.2024 za deň doručenia rozhodnutia o prijatí. Rozhodnutie o prijatí na štúdium odošle riaditeľka školy iba tým prijatým žiakom, ktorí písomne potvrdili nastúpenie žiaka na štúdium.

2. Žiak, ktorý potvrdí záujem o štúdium na Gymnáziu Jána Adama Raymana, spolu s potvrdením o nastúpení žiaka na štúdium doručí vyplnený dotazník – voľba 1. a 2. cudzieho jazyka, etická výchova/náboženská výchova, spôsobilosť na predmet telesná a športová výchova.

3. Ak žiak do 22.05.2024 nedoručí strednej škole potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium, bude sa to považovať za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany žiaka a rozhodnutie, ktorým bol žiak prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.

4. Rozhodnutie o neprijatí žiaka na štúdium bude zákonnému zástupcovi zaslané poštou 17.05.2024.

5. Zákonný zástupca žiaka neprijatého pre nedostatok miesta sa môže informovať o možnosti zmeny odboru na odbor 7902 J 05 - gymnázium so zameraním na informatiku na tel. č. 0910251000 (táto možnosť môže nastať v prípade uvoľnenia miesta).

6. Zákonný zástupca žiaka má právo podať proti rozhodnutiu riaditeľky školy v stanovenom termíne odvolanie. Riaditeľka školy si vyhradzuje právo v rámci odvolacieho konania o odvolaní rozhodnúť sama v rámci autoremedúry.

7. V prípade, že vám nebol doručený kód (odoslaný poštou 22.04.2024), môžete sa informovať na tel. č. 0910251000.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov