preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu v školskom roku 2020/2021 na Gymnáziu Jána Adama Raymana.

Riaditeľka školy oznamuje:

1. Rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium bude zákonnému zástupcovi zaslané prostredníctvom informačného systému základnej školy (EduPage) alebo poštou najneskôr 19.06.2020. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy má zákonný zástupca uchádzača právo v stanovenom termíne podať odvolanie.

2. Zápis žiakov prijatých do 1. ročníka osemročného štúdia v šk. r. 2020/2021 bude prebiehať tak, že zákonný zástupca uchádzača do 30.06.2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (je prílohou rozhodnutia) je možné doručiť cez informačný systém základnej školy (EduPage), alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

3. Uchádzač, ktorý potvrdí záujem o štúdium na Gymnáziu Jána Adama Raymana, spolu s potvrdením o nastúpení žiaka na štúdium doručí vyplnený dotazník – voľba 1. a 2. cudzieho jazyka, etická výchova/náboženská výchova, spôsobilosť na predmet telesná a športová výchova (je prílohou rozhodnutia).

4. Ak uchádzač do 30.06.2020 nedoručí strednej škole potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium, bude sa to považovať za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.

5. Riaditeľ strednej školy do 07.07.2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak uchádzač nepotvrdil nástup na inú strednú školu.

6. V prípade, že vám nebol doručený kód (odoslaný poštou 03.06.2020), môžete sa informovať na tel. č. 0910251000.


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana