Vytlačiť 

 

 

V súlade s Rozhodnutím o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (MŠVVaŠ SR zo dňa 23.04.2020) riaditeľka školy určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia maturitného predmetu (bod 4.3.):

- SJL - slovenský jazyk a literatúra

- AJ - anglický jazyk

- NJ - nemecký jazyk, konverzácia v nemeckom jazyku

- RJ - ruský jazyk, ruská konverzácia

- FJ - francúzsky jazyk, seminár z francúzskeho jazyka

- BIO - biológia, seminár z biológie

- CHE - chémia, seminár z chémie, cvičenia z chémie

- FYZ - fyzika

- DEJ - dejepis, seminár z dejepisu

- GEG - geografia

- OBN - občianska náuka, seminár z náuky o spoločnosti

- MAT - matematika, cvičenia z matematiky

- INF - informatika, seminár z informatiky

- EKO - ekonomika

- PSY - psychológia

- DEU - dejiny umenia, umenie a kultúra

 

04. 05. 2020                                                                                                                         Mgr. Viera Kundľová

                                                                                                                                                     riaditeľka školy