preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Ponuka voliteľných predmetov pre žiakov maturujúcich
v školskom roku 2019/2020

Školský vzdelávací program určuje v učebnom pláne pre žiaka 4. ročníka tieto povinné predmety:
slovenský jazyk a literatúra (SJL) - 2h,
prvý cudzí jazyk (ANJ) - 3h,
druhý cudzí jazyk (FJ2, 2NJ, 2RJ) - 3h,
telesná a športová výchova (TSV) - 2h,
seminár zo slovenského jazyka a literatúry (ESI) - 2h.

Žiak si volí tri štvorhodinové a tri dvojhodinové voliteľné predmety z uvedeného zoznamu. Odporúčame voľbu uskutočniť v súlade s profilujúcimi predmetmi na vysokej škole a voliteľnými predmetmi na maturitnej skúške.

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 74 - § 77). Skladbu predmetov maturitnej skúšky na gymnáziu určuje vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov §6:

Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá sú

  1. slovenský jazyk a literatúra,
  2. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (na úrovni B2),
  3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (... v ktorom mal súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť, nie cudzí jazyk),
  4. ďalší voliteľný predmet (v prípade voľby cudzieho jazyka si žiak volí úroveň B1 alebo B2).

Žiak GJAR si teda môže na maturitnú skúšku voliť z predmetov ekonomika, psychológia, umenie a kultúra a dejiny umenia (ak sa budú v šk. roku 2019/2020 vyučovať) najviac jeden.

Ďalšie informácie k maturitnej skúške podľa doteraz platnej legislatívy:

Podrobnejšie informácie budú môcť získať žiaci od triednych učiteľov a vyučujúcich príslušných predmetov na stretnutí k obsahu ponúkaných predmetov v ∆ ŽUR (žiak, učiteľ, rodič) - 26. februára 2019 o 1600.
Záväznú prihlášku odovzdajú žiaci prostredníctvom triedneho učiteľa do 8. marca 2019.

 

Zoznam ponúkaných voliteľných predmetov

4 – hodinové voliteľné predmety

Zoznam predmetov a ich obsahové zameranie boli aktualizované dňa 12. 2. 2019

2 – hodinové voliteľné predmety

Zoznam predmetov a ich obsahové zameranie boli aktualizované dňa 12. 2. 2019

 

Pozn.:

V predmete Seminár zo slovenského jazyka a literatúry (2 hod.) sa vzdeláva každý žiak. Vynútili si to zmeny obsahu Štátneho vzdelávacieho programu a Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry.

Pre lepšie pochopenie uvádzame obsahové zamerania predmetov ikonka Acrobat Reader slovenský jazyk a literatúra a seminár zo slovenského jazyka a literatúry (pdf, 1.34 MiB), [Adobe Acrobat Reader] pre 4. ročník.


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana